درب های کشویی خمیده و گردان

ساختمانها نیازمند راه حل هایی می باشند که از ایمنی، امنیت، و کاربر پسند بودن ورودی ها اطمینان حاصل کنند. در عین حال از هماهنگی و ترکیب با مفهوم طراحی قسمتهای ورودی ساختمان اطمینان حاصل کنند.

پاسخ: مجموعه درب های گردان و کشویی  خمیده درما، پاسخی هوشمندانه ویکپارچه می باشد که با عملکرد کارآمد ذهن طراحان حرفه ای طراحی شده و نیز ویژگی های ظاهری آن دامنه خلاقیت برای طراحی نمای ساختمان را افزایش می دهد.