قفل های مکانیکی

دقت، قابلیت اطمینان، و زیبایی بصری. این ها  نشانه های سیستم های قفل هوشمند درما می باشند که بالاترین استاندارد های امنیتی را برآوده کرده و عملکرد صریح و راحتی را رائه داده و نیز برای تمامی ساختمان های خصوصی و عمومی مناسب می باشند.