تجهیزات و دستگاه های خروج اضطراری

درب های واقع شده در خروجی های اضطراری و راه های خروجی میبایست به آسانی و با سرعت باز شوند. تجهیزات درما برای درب های خروج اضطراری به طور سیستماتیک تنظیم شده اند تا با کلیه آیین نامه ها هم راستا باشند. این اتصالات حداکثر قابلیت اعتماد، اطمینان طراحی و برنامه ریزی، جذابیت بصری، و راحتی را ارائه میدهند.