درما دربها را در بهترین نقاط دنیا باز میکند.

مراکز خرید گرفته تا ساختمانهای اداری و هتلها نیزبا حفظ هماهنگی کلی مفهموم معماری ساختمان راهکارهای راهکارهای بی نظیر ورود و خروج درما کارآیی و کارامدی و طراحی زیبا را ترکیب میکند. درما میتواند الهام بخش شما در انواع ایده های تردد عالی درانوع ساختمانها باشد.

مراکز اقامتی

تاثیری که ورودی هر هتلی میتواند داشته باد بسیار مهم است. به این منظوردرما درب برای تردد راحت و ایمن امکانات متنوعی  را فراهم میکند.

مراکز درمانی

درما درب برای مراکز درمانی راهکارهاری بسیارمتنوعی ارایه میدهد که این محصولات شامل تجهیزاتی است که سلامت و پاکی محیط اطمینان پیدا میکند.

ساختمانهای آموزشی

ساختمانهای آموزشی  نیازمند دربهایی هستند که میبایست در کنار عملکرد بی نقص , توانایی تحمل تردد بسیار بالا نیز باشند. شرکت درما درب برای کابریهای متفاوت توانایی ارایه چنین محصولاتی میباشد.

ساختمانها و مکانهای خصوصی

شرکت درما در راهکارهای ترددی ارایه میدهد که باعث تامین ایمنی بیشتر در ورودیها و خروجیهای ساختمان شود. دربهای داخل ساختمان نیز میتواند با استفاده از ابزارهای شرکت درما در فضای کمتری اشغال کنند و نیز اجازه عبور نور از فضاهای مختلف را دهند.

مراکز تجاری و توزیع

در مراکز تجاری پرتردد نیازمند ورودیهایی هستند که برای مشریان تجربه خرید آسان و دلپذیری را فراهم کنند. شرکت درما درمناسبترین محصولات را هم برای تردد و هم برای فراهم کردن ایمنی کالاها فراهم میکند.

شرکتها و ارگانها

شرکتها و محیطهای اداری نیازمند عبور متناسب با شرایط خاص آن مجموعه هستند و ایمنی نیز بخشی جدا ناپذیر میباشد. تجهیزات و سخت افزارهای بسیار متنوع شرکت درما در شامل سیستمهای دربهای شیشه ای بی نظیرو سیستمهای ورودی آسان و ایمن به راحتی میتواند پاسخگوی بیشتر نیازها باشد.